Contact

 

Wil je coöperant worden? Contacteer ons dan voor een intakegesprek en coaching(s).
  • Ben je student van Arteveldehogeschool, ga dan eerst langs bij Idea Factory. Zij sturen je na een verkennend gesprek door.
  • Ben je student van HOGENT, ga dan eerst langs bij Centrum voor Ondernemen. Zij sturen je na een verkennend gesprek door.
  • Ben je student van Universiteit Gent, ga dan eerst langs bij Durf Ondernemen. Zij sturen je na een verkennend gesprek door.
Wat zijn de volgende stappen:
  • Vier keer per jaar laten we nieuwe coöperanten toe. Dit gebeurt nadat je je onderneming hebt gepitcht bij onze Raad van Bestuur, die goedkeuring moet verlenen. We begeleiden je vooraf bij je pitch.
  • Daarna investeer je in één aandeel van 250 euro. Dit laat je juridisch toe tot de coöperatie.
  • Wij brengen alle administratie in orde en zorgen ervoor dat je een bankrekening en sociaal statuut krijgt.

Heb je een algemene vraag over ARTEpreneur? Vul hieronder het contactformulier in of contacteer ons via info@artepreneur.be.

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 werd de nieuwe Europese privacywet van kracht.
Volgens deze wet zijn bedrijven verplicht om een dataregister bij te houden van de acties in het verwerken van persoonsgegevens.

Je ontvangt onze nieuwsbrieven en berichten omdat je geregistreerd bent bij ARTEpreneur CVBAso .

Wij informeren je hierbij dat wij enkel jouw contactgegevens bijhouden om enerzijds met je te kunnen communiceren en anderzijds jouw administratie kunnen in orde brengen. Jouw gegevens zullen uitsluitend door ons gebruikt worden voor doeleinden, eigen aan ARTEpreneur(administratieve ondersteuning en coaching) en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Voor elke andere activiteit onder de vorm van direct marketing, zal expliciet toestemming gegeven worden door de student (zie document “toestemming communicatie”).

Hieronder vind je onze privacyvoorwaarden.

Je hoeft geen gevolg te geven aan deze email indien je onze communicatie gewoon verder wilt ontvangen. Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens dienen te worden verwijderd uit onze bestanden,
gelieve ons dan via email op info@artepreneur.be te verwittigen hiervan.

Privacyverklaring

ARTEpreneur CVBA so verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Verwerkingsdoeleinden
ARTEpreneur CVBA so verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van studenten voor coachingdoeleinden en het verlenen van administratieve ondersteuning (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de sociale wetgeving).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Overmaken aan derden
De persoonsgegevens van de persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor administratief beheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De student heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de student het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de student gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@artepreneur.be

Direct marketing
De student heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing, tenzij de student expliciet in een overeenkomst toestemming daartoe gegeven heeft.

Klacht
De student beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).